Algemene voorwaarden Just Add Chocolate

Definities

De leverancier wordt genoemd: Just Add Chocolate, onderdeel van Just Add Copy. Gevestigd onder handelsnaam Just Add Copy, onder KvK nr. 20149332. Just Add Copy is bereikbaar op email-adres: contact@justaddcopy.nl
De klant: diegene met wie Just Add Chocolate een overeenkomst is aangegaan
Partijen: leverancier en klant samen
Consument: een klant die als prive-persoon of bedrijf handelt

 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringen van producten of diensten door Just Add Chocolate.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

Alle prijzen die Just Add Chocolate hanteert zijn in Euro’s. Deze prijzen zijn inclusief btw en exclusief administratiekosten, verzendkosten of transportkosten tenzij Just Add Chocolate dat uitdrukkelijk heeft vermeld of anders is overeengekomen.
Alle prijzen die Just Add Chocolate hanteert voor producten op de website kan Just Add Chocolate te allen tijde wijzigen.

 

Betalingen

Alle betalingen aan Just Add Chocolate dienen vooraf uitgevoerd te worden, waarna levering van de producten plaatsvindt.
Wanneer de klant niet tijdig betaalt zal Just Add Chocolate geen producten uitleveren.
Betalingen aan Just Add Chocolate komen tot stand met webprovider Wix en betaalprovider Ayden, met wie Just Add Chocolate een zakelijke overeenkomst heeft.
Met het doen van een bestelling op de website gaat de klant een aankoop aan. Hiermee wordt de klant verplicht tot betalen van de aankoop zoals aangegeven op de website en bestelbevestiging.


Herroepingsrecht en retourneren

De consument/klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgaaf van reden ontbinden/retourneren op voorwaarde dat:

  • het product niet is gebruikt

  • het product intact en gaaf is, zonder gebruikssporen en/of beschadigingen

De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen.
De consument kan zijn/haar bestelling herroepen of ongedaan maken door dit kenbaar te maken via het contactformulier of per mail aan contact@justaddcopy.nl.
Na 14 dagen vervalt het recht op herroeping.
De consument ontvangt enkel het volledige orderbedrag terug indien de gehele order is geretourneerd. Bij gedeeltelijke retournering ontvangt de consument enkel het aankoopbedrag terug over het geretourneerde artikel(en).
Het terugbetalen van het aankoopbedrag over een retour zal door Just Add Chocolate zo spoedig mogelijk gebeuren, enkel pas na succesvolle en onbeschadigde ontvangst van de retour-artikelen.
Het bedrag van de retourzending zal enkel worden teruggestort op het bankrekeningnummer vanuit welke de betaling van de order voldaan is.

Eigendomsvoorbehoud

Just Add Chocolate blijft eigenaar van de geleverde producten tot de klant volledig heeft voldaan aan zijn/haar betalingsverplichting.
Tot het moment dat is voldaan aan de betalingsverplichting houdt Just Add Chocolate de artikelen in eigendom. Just Add Chocolate gaat pas over tot opsturen van de order/bestelling wanneer het gehele orderbedrag is voldaan. Er vinden geen gedeeltelijke of onvolledige verzendingen plaats.

 

Levering

Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering wordt gedaan door Just Add Chocolate, tenzij anders is afgesproken.
Levering van online bestelde artikelen vindt plaats aan het door de klant opgegeven afleveradres.
Just Add Chocolate is niet verplicht tot levering zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden van het verschuldigde orderbedrag over die levering.

 

Levertijd

De door Just Add Chocolate opgegeven levertijd is indicatief. Er kunnen aan deze indicatieve levertijd geen rechten worden ontleend.
De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het online bestelproces en het betaalproces succesvol heeft afgerond.
Overschrijding van de indicatieve levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
Just Add Chocolate draagt zorg voor een correcte verzending en levering van de bestelde artikelen.

 

Verzending

Verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Just Add Chocolate zorgt ervoor dat de kosten hiervoor duidelijk zijn in het online bestelproces.
De klant is verplicht melding te maken van een beschadigde verzendverpakking bij ontvangst van de order. De klant zal dit per ommegaande melden bij Postnl en Just Add Chocolate.

 

Garantie

Garantie op producten is van toepassing op defecten aan het product, veroorzaakt door onjuiste druk, ondeugdelijke fabricage of materiaal. 
De garantie is niet van toepassing op aangebrachte wijzigingen aan het product door de klant zoals pennenstrepen, teksten die door de klant zijn aangebracht aan het product of inktvlekken.
Het risico op verlies, beschadiging of diefstal van de producten gaat over op de klant nadat het product succesvol is geleverd. 

 

Ruilen

Ruilen is mogelijk indien:

  • dit binnen 14 dagen kenbaar wordt gemaakt aan Just Add Chocolate

  • het product onbeschadigd is en in originele staat bevindt

  • het product nog niet is gebruikt.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Just Add Chocolate tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Just Add Chocolate geleverde producten.

 

Klachten

De klant dient een door Just Add Chocolate geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt het product niet aan de verwachtingen van de klant dan dient deze klant dit zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) kenbaar te maken.
De klant dient aan te tonen dat hij/zij degene is die de koopovereenkomst heeft gesloten met Just Add Chocolate. 

 

Aansprakelijkheid

Just Add Chocolate is alleen verantwoordelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van opzet of roekeloosheid vanuit de kant van Just Add Chocolate.
Just Add Chocolate is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Indien Just Add Chocolate aansprakelijk is is deze beperkt tot het bedrag dat door een aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Het bedrag kan nooit hoger zijn dan het factuurbedrag van de betreffende order.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen en omschrijvingen op de website zijn indicatief en een benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot het vorderen van een schadevergoeding.
Het recht op schadevergoeding vervalt na 12 maanden na aankoop van het product.

 

Overmacht

Indien Just Add Chocolate als gevolg van overmacht, een onverwachte situatie zoals natuurramp, een oorlog, internetproblemen, elektriciteitsproblemen, pandemie of leverproblemen vanuit de leverancier een product niet (meer) kan leveren dan komt de koopovereenkomst te vervallen. Just Add Chocolate zal hier onverwijld de klant over informeren en het eventueel voldane aankoopbedrag over de order terugboeken aan de klant. Dit bedrag zal enkel slaan op de niet-leverbare artikelen.
Just Add Chocolate is in een overmachtsituatie niet verplicht tot het uitbetalen van een schadevergoeding.

Wijzigen algemene voorwaarden

Just Add Chocolate is gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen.
Indien wijzigingen van deze algemene voorwaarden van invloed zijn op lopende bestellingen dan zal Just Add Chocolate de klant hier onverwijld van in kennis stellen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in de regio waar Just Add Chocolate is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 12 mei 2020 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest te Middelburg.
 

Just Add Chocolate Magazine

Just Add Chocolate vertelt je

alles over onderwerpen die

het leven leuker maken (zoals

chocola), zelfontwikkeling, productiviteit, mind en feelgood.

Just-add-chocolate-logo

© 2019 by Just Add Copy